Przetwarzanie danych osobowych w ramach zakładowych funduszy socjalnych.

Prowadzenie ZFŚS obliguje pracodawcę do przetwarzania danych osób upoważnionych do korzystania ze świadczeń. W zakres tych danych wchodzą również dane wrażliwe oraz dane członków rodziny pracownika. Na jakiej podstawie mamy prawo przetwarzać te dane?
W większości wypadków przetwarzanie jest skutkiem ciążącego na pracodawcy obowiązku prawnego. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych narzuca pracodawcy (poza pewnymi wyjątkami) prowadzenie takiego funduszu, natomiast kodeks pracy obliguje go do zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników.
Mamy również prawo do przetwarzania danych osoby będącej stroną umowy – na potrzeby realizacji tej umowy, lub gdy przed zawarciem umowy strona wyrazi takie żądanie. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia jest takim żądaniem.
Pozostaje jeszcze przetwarzanie na podstawie zgody pracownika, która musi mieć charakter „wyraźnego działania potwierdzającego”, a co za tym idzie – zgodą jest samo złożenie wniosku, choć dodanie do niego klauzuli o wyrażeniu zgody jest wskazane.
Prawo pracodawcy do przetwarzania danych rodziny pracownika wynika natomiast z ustawy, na mocy której są oni uprawnionymi do otrzymania świadczenia.

Źródło: Paweł Ziółkowski, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1189887,rodo-a-swiadczenia-z-zfss.html